بسوی هردر رفتم بست ؟

بسوی هرکس رفتم کریست سخت

نمی دانم کیست که راهم رابست .نمی دانم !

ای کاش من آن بودم که فکر میکردی .ای کاش !

دریغا زگیتی برای دوست داشتن امده ا یم. دریغا !

اما زخود بی زاریم ار هرکه گویه که کس دوست دارم . اما.!!!!؟؟؟


دسته ها : حرفهای از تب
چهارشنبه ششم 6 1387
X